هیأت مدیره و ارکان کانون وکلای دادگستری اصفهان
دوازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

دوازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

دوازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون تدوین و تنقیح قوانین کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون تدوین و تنقیح قوانین کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون تدوین و تنقیح قوانین کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون داوری

کمیسیون داوری

کمیسیون داوری

کارگروه ها ی کانون وکلای دادگستری اصفهان

کارگروه ها ی کانون وکلای دادگستری اصفهان

کارگروه ها ی کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون حقوقی و نظریات مشورتی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

کمیسیون حقوقی و نظریات مشورتی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

کمیسیون حقوقی و نظریات مشورتی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

 
 
دوازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

دوازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

دوازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون تدوین و تنقیح قوانین کانون وکلای دادگستری اصفهان

يکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷

کمیسیون تدوین و تنقیح قوانین کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون تدوین و تنقیح قوانین کانون وکلای دادگستری اصفهان

کارگروه ها ی کانون وکلای دادگستری اصفهان

چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵

کارگروه ها ی کانون وکلای دادگستری اصفهان

کارگروه ها ی کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون حقوقی و نظریات مشورتی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶

کمیسیون حقوقی و نظریات مشورتی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

کمیسیون حقوقی و نظریات مشورتی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

کمیسیون داوری

يکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶

کمیسیون داوری

کمیسیون داوری

کار گروه اختبار وکالت اتفاقی

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

کار گروه اختبار وکالت اتفاقی

کار گروه اختبار وکالت اتفاقی

کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون رفاهی کانون وکلای اصفهان

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

کمیسیون رفاهی کانون وکلای اصفهان

کمیسیون رفاهی کانون وکلای اصفهان

ساختار انتظامی کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

ساختار انتظامی کانون وکلای دادگستری اصفهان

دادسرای انتظامی، دادگاه، شورای حل اختلاف و مشاوران ریاست در امور دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون فرهنگ و هنر

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

کمیسیون فرهنگ و هنر

کمیسیون فرهنگ و هنر

کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون ترفیع کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

کمیسیون ترفیع کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون ترفیع کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون ماده 8 کانون وکلای اصفهان

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

کمیسیون ماده 8 کانون وکلای اصفهان

کمیسیون ماده 8 کانون وکلای اصفهان

کمیسیون دفاع از حقوق وکیل کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

کمیسیون دفاع از حقوق وکیل کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون دفاع از حقوق وکیل کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون معاضدت مالیاتی کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

کمیسیون معاضدت مالیاتی کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون معاضدت مالیاتی کانون وکلای دادگستری اصفهان

مؤسسه معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

مؤسسه معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری اصفهان

مؤسسه معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون ورزشی کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

کمیسیون ورزشی کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون ورزشی کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری اصفهان

شورای ساختمانی کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

شورای ساختمانی کانون وکلای دادگستری اصفهان

شورای ساختمانی کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون روابط بین الملل کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

کمیسیون روابط بین الملل کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون روابط بین الملل کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون فناوری اطلاعات و اتوماسیون اداری (فاوا)

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

کمیسیون فناوری اطلاعات و اتوماسیون اداری (فاوا)

کمیسیون فناوری اطلاعات و اتوماسیون اداری (فاوا)

کمیسیون نقل و انتقالات کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

کمیسیون نقل و انتقالات کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون نقل و انتقالات کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری اصفهان