نبود تخصص، توانمندی و تعهد به اجرای قوانین و ضوابط علل اصلی فاجعه فروریختن متروپل

نبود تخصص، توانمندی و تعهد به اجرای قوانین و ضوابط علل اصلی فاجعه فروریختن متروپل

کمیسیون حقوق بشرکانون وکلای دادگستری استان اصفهان در پی بروز فاجعه فروریختن مجموعه ساختمانی متروپل در شهر آبادان و کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از هموطنان ...

آگهی مزایده

آگهی مزایده

کانون وکلای دادگستری استان اصفهان به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به فروش 2000 متر اعیانی پلاک ثبتی 2178 بخش شش به مساحت 8000 متر مربع عرصه ...

خدمات معاضدتی کانون وکلای دادگستری بار سنگینی از عهده دولت برداشته است

خدمات معاضدتی کانون وکلای دادگستری بار سنگینی از عهده دولت برداشته است

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان: پذیرش بدون چشمداشت پرونده های افراد نیازمند و بی بضاعت جامعه از سوی وکلای دادگستری بار سنگینی را از عهده دولت ...

مؤسسه معاضدت اسباب تأمین عدالت و احقاق حق را برای نیازمندان جامعه فراهم می کند

مؤسسه معاضدت اسباب تأمین عدالت و احقاق حق را برای نیازمندان جامعه فراهم می کند

مؤسسه معاضدت اسباب تأمین عدالت و احقاق حق را برای کسانی که تمکن لازم جهت تدارک مقدمات حقوقی جهت استیفاء حقوق خویش ندارند، فراهم می نماید.

پنجاه و ششمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

پنجاه و ششمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

پنجاه و ششمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد.