کانون وکلای دادگستری اصفهان 25 مرداد 1399 ساعت 13:45 http://isfahanbar.org/vdcf.cd0iw6dvcgiaw.html -------------------------------------------------- عنوان : قابل توجه مشمولین اختبار دوره 43 -------------------------------------------------- متن : قابل توجه کارآموزان محترم وکالت کارآموزان مشمول اختبار دوره 43 مکلف هستند درخواست شرکت در اختبار و نیز کلیه تکالیف کارآموزی خود را تا تاریخ پنج شنبه 20/ 06/ 99 تحویل امور کارآموزی نمایند. با توجه به شرایط موجود و شیوع بیماری کرونا شرکت کارآموزان در اختبار این دوره اختیاری بوده و کارآموزانی که تمایل به شرکت در اختبار نداشته باشند بایستی کتباً تا تاریخ 20/ 06/ 99 مراتب عدم تمایل خود را به دفتر کارآموزی اعلام نمایند بدیهی است عدم شرکت در اختبار این دوره موجه تلقی می گردد. اختبار کتبی دروس حقوق مدنی، حقوق تجارت، آئین دادرسی مدنی و تخلفات انتظامی و حقوق عمومی در تاریخ جمعه 04/ 07/ 99 برگزار می گردد. اختبار کتبی دروس حقوق جزا، آئین دادرسی کیفری، حقوق ثبت و امور حسبی در تاریخ جمعه 11/ 07/ 99 برگزار می گردد. محل و ساعت برگزاری اختبار کتبی و نیز نحوه برگزاری اختبار شفاهی متعاقباً اعلام می گردد. کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان