حقوق زنان
وضعیت ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی

وضعیت ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی

دختری كه به سن بلوغ و رشد رسیده در امر ازدواج آزاد و مختار است و هیچ كس حتی پدر و مادر حق ندارند ازدواج با شخص معینی را بر او تحمیل نمایند. صحت عقد مشروط ...

مقاله مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي

مقاله مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي

امروزه يكي از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بين المللي، مسأله حفظ و رعايت حقوق زنان، مراعات تساوي حقوق زن و مرد و عدم تبعيض بر اساس جنسيت است.

حقوق اقتصادی زن-علی پیام

بحث و تيوريزه کردن مباحث وجود زمينه‌ها و منابع اقتصادي مستقل براي زنان‌، مسير تواناسازي زنان را فراهم مي‌نمايند و در نتيجه عدالت اجتماعي هموار مي‌گردد....