حقوق بین الملل
مشارکت تجارتی بین المللی

مشارکت تجارتی بین المللی

مشارکت بین الملی برای شرکت خارجی فرصتی است که بتواند در کشورهائی که برای ورود سرمایه های خارجی محدودیت دارند،سرمایه گذاری مستقیم نماید.

تضمين كالا در تجارت بين الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگليس ، ايتاليا ، فرانسه ، ايالت متحده و ايران

تضمين كالا در تجارت بين الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگليس ، ايتاليا ، فرانسه ، ايالت متحده و ايران

حقوق آلمان حمایت بسیار وسیعی از عرضه كننده را در زمینه تضمین كالا به رسمیت می شناسد .

مسئولیت مدنی در حمل و نقل هوایی کالا و مسافر

مسئولیت مدنی در حمل و نقل هوایی کالا و مسافر

در۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ " کنوانسیون مربوط به یکسان سازس برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی" در ورشو به تصویب رسید.

مراجعه ایرانیان به محاکم خارجی /نحوه طرح دعاوی خانوادگی ایرانیان_مجید یوسفی