هیئت های مدیره پیشین
یازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

یازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

یازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

نهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

نهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

نهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

هشتمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

هشتمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

هشتمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان ، دوره تصدی : 1391/3/31تا 1393/4/1

پیشینه تأسیس کانون وکلای دادگستری اصفهان

پیشینه تأسیس کانون وکلای دادگستری اصفهان

پیشینه تأسیس کانون وکلای دادگستری اصفهان ریشه در اقداماتی دارد که وکلای دادگستری این شهر از سال ۱۳۴۱ با تشکیل مؤسسه ای با هدف تأثیر در تحقق اهداف وکلا ...

 
 
یازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷

یازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

یازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

نهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

پنجشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۵

نهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

نهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

دهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

پنجشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۵

دهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

دهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

هشتمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

جمعه ۳ مرداد ۱۳۹۳

هشتمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

هشتمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان ، دوره تصدی : 1391/3/31تا 1393/4/1

اولین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

يکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۲

اولین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

دوره تصدی : از تاریخ75/8/15 تا 76/8/28

دومین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

يکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۲

دومین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

تصدی : 1376/08/28 تا 1379/04/04

سومین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

يکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۲

سومین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

دوره تصدی : 1379/04/04تا 1381/08/02

چهارمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

يکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۲

چهارمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

دوره تصدی : 1381/08/02تا 1384/09/24

پنجمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

يکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۲

پنجمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

دوره تصدی : 1386/12/28تا1384/09/24

ششمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

يکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۲

ششمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

دوره تصدی : 86/12/28 تا 89/03/01

هفتمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

يکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۲

هفتمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

دوره تصدی : 1389/03/01 تا 1391/03/08