نشست کاربردی قضایی

نشست کاربردی قضایی

نقد و بررسی قانون جدید محکومیت های مالی مصوب 1394

متن قانون آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات

متن قانون آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات

قانون آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات

همکاری وکلای دادگستری اصفهان با مؤسسات حقوقی فاقد مجوز کانون وکلا ممنوع شد.

همکاری وکلای دادگستری اصفهان با مؤسسات حقوقی فاقد مجوز کانون وکلا ممنوع شد.

تخلف از ممنوعیت،تخلف از نظامات کانون و قابل تعقیب انتظامی است.

اظهارات رییس اسکودا در دفاع از وکلا

اظهارات رییس اسکودا در دفاع از وکلا

کشاورز:"وکلا از گروه هایی هستند که بیش از هر قشر و حرفه دیگری در همه شئون خود تقید دارند"