رسید‌گی مجد‌د‌ به آرای خلاف بین شرع

رسید‌گی مجد‌د‌ به آرای خلاف بین شرع

شیوه اجرای ماد‌ه 477 قانون جد‌ید‌ آئین د‌اد‌رسی کیفری

متقاضیان نقل و انتقال بخوانند

متقاضیان نقل و انتقال بخوانند

مهلت ارائه درخواست و مستندات: سوم تا نوزدهم مردادماه

لزوم پیشگیری از صوری بودن مشاوره در پرونده‌های طلاق

لزوم پیشگیری از صوری بودن مشاوره در پرونده‌های طلاق

فرآیند مشاوره در پرونده‌های طلاق‌ نباید صوری و تشریفاتی باشد.

برخی مقررات حاکم بر پولشویی

برخی مقررات حاکم بر پولشویی

پولشویی عبارت است از تبدیل یا جابجا کردن دارایی، با هدف پنهان داشتن خاستگاه غیر قانونی آن